Personal tools

Modular Monadic Compilers for Programming Languages

From HaskellWiki

Revision as of 13:02, 12 July 2011 by Ha$kell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Primele luni ale anului 2011 s-au dovedit prolifice pentru realizatorii de compilatoare:

1 . Din cercetarile comunitatii Haskell internationaler


1. http://www.cs.nott.ac.uk/~gmh/bib.html#mod-comp

2 . Din cercetarile de la Bacau

-- A modular monadic compiler built using pseudoconstructors 
-- over monadic values, by Dan Popa. "V.Alecsandri" Univ. of Bacau.
 
module MCOMP where
import Monad
import Data.Char 
-- MCOMP, 20 iunie 2011, Dan Popa
-- v02. 21 iunie 2011 - corectat while-ul care genera cod fara salt inapoi
--- [... deleted]
-- v08 30 iunie 2011
 
-- Tipul starilor , aici adresele de inceput/sfarsit de cod
type S = Int
 
-- Monada starilor
data SM a = SM (S -> (a,S))
 
instance Monad SM where
 SM c1 >>= fc2 = SM (\s0 -> let (r,s1) = c1 s0 
                 SM c2 = fc2 r
               in c2 s1 )
 return k 	= SM (\s -> (k,s))
 
readSM :: SM S
readSM = SM (\s -> (s,s))
 
updateSM :: (S -> S) -> SM S
updateSM f = SM (\s -> (s, f s)) 
 
{--
fupdateSM :: (S -> S) -> SM S
fupdateSM f = SM (\s -> (s, f s))
--}
 
writeSM :: S -> SM S 
writeSM a = SM (\s -> (s,a))
 
allocSM :: S -> SM S
allocSM l = SM (\s -> (s, s+l))
 
runSM :: S -> SM a -> (a,S)
runSM s0 (SM c) = c s0
 
compile :: (Show t, Show t1) => SM (t, [Instr t1]) -> IO ()
compile arb = putStr . prettyprint $ runSM 0000 arb
 
----- INSTRUCTIONS ------------------------
 
data Instr a = Instr String a
       deriving (Show,Read,Eq)
 
 
 
---- PRETTY PRINTER-ul -------------------
 
prettyprint ((a,l),b)
 = "\n" ++ "Length of the code:" ++ 
   show a ++ myprintl 0 l
 
myprintl nr [] 
 = "\n" ++ show nr 
myprintl nr ((Instr a b) : l) 
 = "\n" ++ show nr ++ "\t" ++
   a ++ show b ++ myprintl (nr+1) l
 
-- Fara putStr nu apar efectele de la CR si TAB-uri
mainA0 = compile (iif (gt (constant 10) (constant 20)) (attr 'x' (constant 45)) (attr 'x' (constant 50)) )
 
{-- *MCOMP> mainA0
 
Length of the code:9
0	LD_INT 10
1	LD_INT 20
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 45
5	STORE 120
6	JP 9
7	LD_INT 50
8	STORE 120
9*MCOMP> 
--}
 
--
 
---------------------COMPILER--------------------------
 
-- Compilarea constantei
-- return pruimeste o pereche cu doua argumente
-- lungimea = 1 a codului si codul masina generat
 
constant nr 
 = do { a0 <- readSM;
     let a1 = a0 +1 
     in do { 
         writeSM a1;
	     return (1, [Instr "LD_INT " nr] )
        }
    }
 
-- Sub GHC:
 
mainA1 = compile (constant 10)
 
{--
*MCOMP> mainA1
 
Length of the code:1
0	LD_INT 10
1*MCOMP> 
--}
-- Daca printam direct runSM (constant 10)
-- numarul dinaintea codului este lungimea acestuia !!
{-- 1*MCOMP> runSM 0 (constant 10)
((1,[Instr "LD_INT " 10]),1)
*MCOMP> 
--}
 
-- Tabela de simboluri dummy
symtable x = 000 + ord x
 
-- Nu compilati (plus 10 20) in loc de (plus (constant 10) (constant 20)) 
-- altfel sistemul va pretinde sa existe o anume declaratie de instanta:
-- instance Num SM (Integer,[Instr Int]) 
-- La fel, compilati (attr 's' (constant 10)) 
 
-----------------COMPILER------------------------------------
-- Compilarea variabilelor
 
variable s
 = do { a0 <- readSM;
     let a1 = a0 +1 
       adr = symtable (s)  
     in do { 
         writeSM a1;
	     return (1, [Instr "LD_VAR " adr] )
        }
    }
 
-- Compilarea variabilelor
 
mainB1 = compile (variable 'a')
 
{--*MCOMP> mainB1
 
Length of the code:1
0	LD_VAR 97
--}
 
mainB2 = compile (variable 'A')
 
{-- MCOMP> mainB2
 
Length of the code:1
0	LD_VAR 65
 
--}
 
 
-- Compilarea declaratiilor
-- nr indica numarul de variabile dintr-un limbaj monotip
-- pt n variabile se aloca locatiile 0,1,...n-1
datas n 
 = do { a0 <- readSM;
     let a1 = a0 + 1 
       arg = n -1
     in do { 
         writeSM a1;
	     return (1, [Instr "DATA " arg] )  
        } 
    }
 
mainC1= compile (datas 10)
 
{--
Length of the code:1
0	DATA 9
1*MCOMP> 
 
--}
 
 
 
--
{--
-- Compilarea instructiunii skip
skip :: SM (Int,[Instr Int])
skip 
 = do { a0 <- readSM;
     let a1 = a0 + 0 -- pt a se conforma sablonului
     in do { 
         writeSM a1;
	     return (0, [] )
        } 
    }
 
--}
skip :: SM (Int,[Instr Int])
skip = return (0, [] )
 
mainD1 = compile skip
 
 
{--compile (iif (variable 'x') (skip) (skip))
 
--}
 
-- Compilarea operatiei de intrare read
 
 
readv s            -- read este utilizat
 = do { a0 <- readSM;
     let a1 = a0 +1 
       adr = symtable (s)  
     in do { 
         writeSM a1;
	     return (1, [Instr "IN_INT " adr] )
        }
    }
 
 
mainD2 = compile (readv 'x')
 
mainD3 = compile (readv 'y')
 
{--
Length of the code:1
0	IN_INT 120
1
 
*MCOMP> mainD3
 
Length of the code:1
0	IN_INT 121
1
 
*MCOMP> 
--}
 
-- Compilarea scrierilor seamana cu cea a atribuirilor
write exp 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp;
     let  a1 = a0 + l1
        a2 = a1 + 1
     in do { writeSM a2;
         return (l1 + 1, concat [cod1,
                     [Instr "OUT_INT " 0] ] )
        }
    }
 
 
mainE1 =compile (write (variable 'x'))
 
{--
Length of the code:2
0	LD_VAR 120
1	OUT_INT 0
2
*MCOMP> mainE2
--}
 
 
mainE2 = compile (write (plus (constant 10) (constant 20)) )
{--
*MCOMP> mainE2
 
Length of the code:4
0	LD_INT 10
1	LD_INT 20
2	ADD 0
3	OUT_INT 0
4
 
*MCOMP> 
--} 
mainE3 = compile (while (gt (constant 10) (constant 20)) (attr 'x' (constant 45)))
 
{--
Length of the code:7
0	LD_INT 10
1	LD_INT 20
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 45
5	STORE 120
6	JP 0
7
*MCOMP> 
 
--}
 
 
-- Compilarea atribuirilor
attr s exp 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp;
     let  a1 = a0 + l1
        a2 = a1 + 1
        adr = symtable s 
     in do { writeSM a2;
         return (l1 + 1, concat [cod1,
                     [Instr "STORE " adr] ] )
        }
    }
 
-- compilarea sumelor
plus exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2, 
                     [Instr "ADD " 0 ] ] )
        }
    }
 
-- Si similar a celorlalte operatii
 
minus exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2,
                      [Instr "SUB " 0 ] ] )
        }
    }
 
mult exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2,
                     [Instr "MULT " 0 ] ] )
        }
    }
 
div exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2,
                     [Instr "DIV " 0 ] ] )
        }
    }
 
-- La fel si pentru comparatii 
eq exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1, 
                      cod2,
                     [Instr "EQ " 0 ] ] )
        }
    }
 
-- Si similar, celelalte comparatii
 
lt exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2,
                     [Instr "LT " 0 ] ] )
        }
    }
 
gt exp1 exp2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- exp1;
     writeSM (a0+l1);
     (l2,cod2) <- exp2;
     let  a3 = a0 + l1 + l2 + 1
     in do { writeSM a3;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2,
                     [Instr "GT " 0 ] ] )
        }
    }
 
-- nu este neaparat nevoie de un NEQ el este inlocuibil cu un not de EQ
-- adaugat
 
 
-- Poate si lungimea totala trebuia stocata in monada nu numai adresa ?
 
iif cond s1 s2 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- cond;
     writeSM (a0+l1+1);
     (l2,cod2) <- s1;
     writeSM (a0 + l1 + 1 + l2 + 1) ;
     (l3,cod3) <- s2;
	 writeSM (a0 + l1 + 1 + l2 + 1 +l3);
     return (l1+1+l2+1+l3 , concat [cod1, 
	                [Instr "JZ " (a0 + l1 + 1 + l2 + 1) ],
                    cod2,
                    [Instr "JP " (a0 + l1 + 1 + l2 + 1 + l3) ],
 					cod3 ] )
 
    }
 
 
-- Cod generat de instructiunea if, 
mainI1 = compile (iif (gt (constant 10) (constant 20)) (attr 'x' (constant 45)) (attr 'x' (constant 50)) )
 
{--
Length of the code:9
0	LD_INT 10
1	LD_INT 20
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 45
5	STORE 120
6	JP 9
7	LD_INT 50
8	STORE 120
9
*MCOMP> 
--}
 
-- Alt cod generat de instructiunea iif, corect
mainI2 = compile (iif (variable 'x') (attr 'x' (constant 1)) (attr 'x' (constant 2 )) ) 
 
{--
*MCOMP> mainI2
 
Length of the code:7
0	LD_VAR 120
1	JZ 5
2	LD_INT 1
3	STORE 120
4	JP 7
5	LD_INT 2
6	STORE 120
7
*MCOMP> 
--}
 
-- Alt cod generat de instructiunea iif, corect
mainI3 = compile (iif (gt (variable 'x')(constant 0)) (attr 'x' (constant 1)) (attr 'x' (constant 2 )) ) 
 
{--
*MCOMP> mainI2
Length of the code:9
0	LD_VAR 120
1	LD_INT 0
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 1
5	STORE 120
6	JP 9
7	LD_INT 2
8	STORE 120
9
*MCOMP> 
--}
 
 
-- Compilarea secventelor
-- Adresa intermediara de dupa cod 1 trebuie salvata in stare
 
sequ s1 s2           -- seq e rezervat
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- s1;
     let a2 = a0 +l1
     in do 
       { writeSM a2;  -- the begining of the second code should be stored in state
        a2 <-readSM;  -- putin redundant aici
		(l2,cod2) <- s2;
        let  a4 = a2 + l2 
        in do { writeSM a4;
           return (l1+l2 , concat [cod1, cod2] )
           }
       }
    }
 
 
mainW = compile (sequ (attr 'x' (constant 45)) (attr 'x' (constant 50)) )
 
{--*MCOMP> mainW
 
Length of the code:4
0	LD_INT 45
1	STORE 120
2	LD_INT 50
3	STORE 120
4*MCOMP> 
--}
 
mainW2 = compile (sequ (attr 'x' (constant 45)) (attr 'y' (constant 50)) )
 
{--*MCOMP> mainW2
 
Length of the code:4
0	LD_INT 45
1	STORE 120
2	LD_INT 50
3	STORE 121
4*MCOMP> 
--}
 
-- Bucla While
-- Instructiunile JP generate de while sunt corecte
 
while cond s1 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- cond;
     writeSM (a0+l1+1);
     (l2,cod2) <- s1;
     let  a2 = a0 + l1 + 1 + l2+1
     in do { writeSM a2;
         return (l1+l2+2, concat [cod1,
                     [Instr "JZ " a2 ],
                      cod2,
                     [Instr "JP " a0]] )
        }
    }
 
-- Cod generat de o instr. while
mainW0 = compile (while (gt (constant 10) (constant 20)) (attr 'x' (constant 45)))
{--
Length of the code:7
0	LD_INT 10
1	LD_INT 20
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 45
5	STORE 120
6	JP 0
7
*MCOMP> 
--}
 
-- Alt cod generat de o instructiune while
mainW1 = compile (while (gt (variable 'x') (constant 0)) (attr 'x' (minus (variable 'x') (constant 1)) ))
{--
Length of the code:9
0	LD_VAR 120
1	LD_INT 0
2	GT 0
3	JZ 9
4	LD_VAR 120
5	LD_INT 1
6	SUB 0
7	STORE 120
8	JP 0
9
*MCOMP> 
--}
 
 
-- Chiar daca instructiunea se scrie do,
-- nu scrieti do, confuzionati parserul care recunoaste do-notatia
-- am scris dowhile (do, instruction)
dowhile s1 cond 
 = do { a0 <-readSM;
     (l1,cod1) <- s1;
     writeSM (a0+l1); -- era fara +1,ok
     (l2,cod2) <- cond;
     let  a2 = a0 + l1 + l2 + 1 -- erau inversate dar ok
     in do { writeSM a2;
         return (l1+l2+1, concat [cod1,
                      cod2,
                      [Instr "JNZ " a0 ] ] )
        }
    }
 
-- Cod generat de o instructiune do-while, OK
mainDW1 = compile (dowhile (attr  'x' (constant 45)) (gt (constant 10) (constant 20) ) )
{--
*MCOMP> mainDW1 
 
Length of the code:6
0	LD_INT 45
1	STORE 120
2	LD_INT 10
3	LD_INT 20
4	GT 0
5	JNZ 0
6*MCOMP> 
--}
 
-- Alt cod generat de dowhile, OK
mainDW2 = compile (dowhile (attr 'x' (minus (variable 'x') (constant 1)) ) (gt (variable 'x') (constant 0)) )
{--
Length of the code:8
0	LD_VAR 120
1	LD_INT 1
2	SUB 0
3	STORE 120
4	LD_VAR 120
5	LD_INT 0
6	GT 0
7	JNZ 0
8
*MCOMP> 
--}
 
mainDW3 
 = compile 
 (dowhile (sequ (attr 'x' (minus (variable 'x') (constant 1)) ) 
         (while (gt (variable 'y') (constant 0)) (attr 'y' (minus (variable 'y') (constant 1)) )))
      (gt (variable 'x') (constant 0)) )
{--
*MCOMP> mainDW3
 
Length of the code:17
0	LD_VAR 120   -- 'x'   
1	LD_INT 1    -- 1
2	SUB 0     -- x-1 
3	STORE 120   -- x:=x-1       
4	LD_VAR 121   -- y -- intrare in bucala interioara !!  -- optimizare posibila ?
5	LD_INT 0    -- 0
6	GT 0      -- y > 0
7	JZ 13     -- fals -> iese din bucla la adr 13 
8	LD_VAR 121
9	LD_INT 1
10	SUB 0
11	STORE 121
12	JP 4
13	LD_VAR 120
14	LD_INT 0
15	GT 0
16	JNZ 0
17*MCOMP> 
 
--}
 
-- Nota: diferenta intre cele 2 variante de writeSm (a0+l1 ) si writeSm (a0+l1 )
-- s-ar vedea numai daca insesi conditia lui dop-while ar fi o alta bucla while !!
-- pentru ca aici, imediat dupa codul din do-while, ar trebui sa revina bucla interioara
-- a conditiei !!
 
mainDW4 
 = compile 
 (dowhile (attr 'x' (minus (variable 'x') (constant 1)) ) 
      (while (gt (variable 'y') (constant 0)) (attr 'y' (minus (variable 'y') (constant 1)) )) )
 
{-- Era gresit cu: +1
*MCOMP> mainDW4
 
Length of the code:14
0	LD_VAR 120  -- x:=x-1
1	LD_INT 1
2	SUB 0
3	STORE 120  -- final atribuire
4	LD_VAR 121  
5	LD_INT 0   -- punct de intrare gresit in mijlocul comparatiei
6	GT 0
7	JZ 14    -- ar fi fost 13 daca uitam pe +1
8	LD_VAR 121
9	LD_INT 1
10	SUB 0
11	STORE 121
12	JP 5     -- ar fi fost 4 daca uitam pe +1
13	JNZ 0
14*MCOMP> 
--}
 
{-- fara +1 era bine !!
*MCOMP> mainDW4
 
Length of the code:14
0	LD_VAR 120
1	LD_INT 1
2	SUB 0
3	STORE 120
4	LD_VAR 121     -- punct de intrare, inceput al comparatiei 
5	LD_INT 0
6	GT 0
7	JZ 13       -- era 14 cu +1
8	LD_VAR 121
9	LD_INT 1
10	SUB 0
11	STORE 121
12	JP 4        -- era 5 cu +1
13	JNZ 0
14*MCOMP> 
 
 
--}
 
-- Compilarea programului e la fel ca a secventei
-- deci cel mai simplu e sa o copiem de la sequ
program s1 s2 = sequ s1 s2 
 
 
-- OK v04 si v05
mainX = compile 
  (program (datas 2) 
      (sequ (attr 'x' (constant 45)) 
         (attr 'x' (constant 50)) 
      )
  )
 
{--
*MCOMP> mainX
 
Length of the code:5
0	DATA 1
1	LD_INT 45
2	STORE 120
3	LD_INT 50
4	STORE 120
5*MCOMP> 
 
--}
 
-- Compiling an I/O program: OK v04 si v05
 
main0 = compile 
  (program (datas 2) 
      (sequ (readv 'x')
         (write (variable 'x') ) 
      )
  )
 
{-- 
*MCOMP> main0
 
Length of the code:4
0	DATA 1
1	IN_INT 120
2	LD_VAR 120
3	OUT_INT 0
4*MCOMP>
--}
 
--  De compilat 
main = compile 
  (program (datas 2) 
      (sequ (readv 'n')
       (sequ (iif (gt (variable 'n') (constant 10) )
            (attr 'x' (constant 1))
            (skip) 
          )
          (skip)   
      ))
  )
 
 
 
{-- ----
Length of the code:9
0	DATA 1
1	IN_INT 110
2	LD_VAR 110
3	LD_INT 10
4	GT 0
5	JZ 9
6	LD_INT 1
7	STORE 120
8	JP 9
9*MCOMP> 
 
--}
 
-- OK
main1 = compile 
          (iif (gt (variable 'n') (constant 10) )
            (attr 'x' (constant 1))
            (skip) 
          )
{--
7*MCOMP> main1
 
Length of the code:7
0	LD_VAR 110
1	LD_INT 10
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 1
5	STORE 120
6	JP 7
7*MCOMP> 
--}
 
 
-- Ok 
main2 = compile 
       (sequ (iif (gt (variable 'n') (constant 10) )
            (attr 'x' (constant 1))
            (skip) 
          )
          (skip)   
       )
 
{--
Length of the code:7
0	LD_VAR 110
1	LD_INT 10
2	GT 0
3	JZ 7
4	LD_INT 1
5	STORE 120
6	JP 7
7*MCOMP> 
 
--}
 
-- ??
main3 = compile 
      (sequ (readv 'x')
       (sequ (iif (gt (variable 'n') (constant 10) )
            (attr 'x' (constant 1))
            (skip) 
          )
          (skip)   
      ))
{----
Length of the code:8
0	IN_INT 120
1	LD_VAR 110
2	LD_INT 10
3	GT 0
4	JZ 8
5	LD_INT 1
6	STORE 120
7	JP 8
8*MCOMP> 
 
--}
 
 
-- ?
main3b = compile 
      (sequ (constant 111)
       (sequ (iif (gt (variable 'n') (constant 10) )
            (attr 'x' (constant 1))
            (skip) 
          )
          (skip)   
      ))
{--
8*MCOMP> main3b
 
Length of the code:8
0	LD_INT 111
1	LD_VAR 110
2	LD_INT 10
3	GT 0
4	JZ 8
5	LD_INT 1
6	STORE 120
7	JP 8
8*MCOMP> 
--}
 
 
 -- Programul din cartea Compiler Construction using Flex and Bison, fig 7.1
 -- pp 75 la editia 2006 Edusoft
main4 = putStr . prettyprint $ runSM 0
  (program (datas 2) 
      (sequ (readv 'n')
       (sequ (iif (lt (variable 'n') (constant 10) )
            (attr 'x' (constant 1))
            (skip) 
          )
          (while (lt (variable 'n') (constant 10))
             (sequ (attr 'x' (mult (constant 5)(variable 'x')) 
                )  
                (attr 'n' (plus (variable 'n') (constant 1))
                ) 
             ) 
          )  
       )
      )
 
 
  )
 
{--
*MCOMP> main4
 
Length of the code:22
0	DATA 1
1	IN_INT 110
2	LD_VAR 110
3	LD_INT 10
4	LT 0
5	JZ 9
6	LD_INT 1
7	STORE 120
8	JP 9
9	LD_VAR 110
10	LD_INT 10
11	LT 0
12	JZ 22
13	LD_INT 5
14	LD_VAR 120
15	MULT 0
16	STORE 120
17	LD_VAR 110
18	LD_INT 1
19	ADD 0
20	STORE 110
21	JP 9
22*MCOMP> 
 
 
--}